Stiil ja kujundus on veebileht, mis pakub stiliseerimis- ja kujundamisalast inspiratsiooni, õppematerjale ja koolitusi loomingulistele inimestele.

Võta appi minu poolt ette valmistatud abivahendid – mis on kõik veebis kiirelt kättesaadavad.

Tööta oma veebilehe stiilseks loomise nimel, kujunda oma brändile kaunis visuaalne identiteet ning loo omale harmooniline portfoolio ja toodete esitlus.

56090320 victoria@stiiljakujundus.ee

Üldsätted

Veebikeskkonna (edaspidi: Kauplus) haldaja on Veronika Jüssi Osawe FIE (edaspidi Müüja), äriregistri kood 12971812, postiaadress: Pargi tn 9-11, Vao küla Väike-Maarja vald Lääne-Virumaa 46230, e-mail victoria@stiiljakujundus.ee . Kasutaja on stiiljakujundus.ee domeeni või selle ükskõik millise alamdomeeni aadressil veebikeskkonda kasutav isik.

Veebipoe kasutamine Müüja ja Kasutaja vahel toimub siintoodud Tingimustel. Müüja võib Tingimusi aeg-ajalt ajakohastada ilma Kasutajat sellest eraldi teavitamata.

Veebipood

Veebipood ning mistahes teenused, mida Veebipoe kaudu osta võib, on mõeldud kasutamiseks ainult Kasutaja isiklikuks ettevõtlusega mitteseotud otstarbeks. Kõigi elektroonilisel kujul edastatavate meediafailide litsentsitingimused on leitavad siin.

Ostud

Veebipoest teenuste ostmiseks lisab Kasutaja need Ostukorvi. Valitud teenuste eest maksmine toimub sealsamas. Kõik ostud, mida Kaupluses teha saab on elektroonilised ja ostetakse Müüjalt või Müüja partneritelt, kelle suhtes Müüjal on õigus teenuse üleandmiseks Tingimustes sätestatud korras.

Kaebused ja garantii

Kasutajal on igal ajal õigus Müüjat teenuse puuduse avastamisest teavitada, esitades ühtlasi probleemi kirjelduse. Müüja ja Müüja partnerid kinnitavad, et teevad endast oleneva võimalike töötlemisel tekkinud vigadega või formaadile mittevastava meediafaili asendamiseks mõistliku aja jooksul.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Kasutaja kohustub esitama Müüjale tõesed andmed, mida tellimisvormil nõutakse, samuti nõustub Kasutaja järgmiste isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Müüja säilitab Kasutaja esitatud andmeid oma kliendiandmebaasis eesmärgiga pidada Veebipoodi ja hallata ostutehinguid ning muudel eesmärkidel, mida on käesolevates Tingimustes selgitatud. Kliendiandmebaas sisaldab ainult neid andmeid, mida kasutaja ise on Müüjale esitanud ning neid säilitatakse Müüja või Müüja lepinguliste partnerite arvutisüsteemides. Esmase ostutehingu (sh nullhinnaga ostutehingu) sooritamisel genereeritakse Veebipoe veebikeskkonnas kasutajakonto, mis seotakse Kasutaja kliendibaasis olevate isikuandmetega.

Andmeid, mida Kasutaja Müüjale teenuste tellimuse käigus või muul moel Veebipoe kaudu esitab, kasutab Müüja eesmärgiga pakkuda teenuseid, mida Kasutaja on Veebipoe kaudu tellinud. Nimetatud isikuandmeteks on näiteks Kasutaja täielik nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Aeg-ajalt võib Müüja kasutada nimetatud informatsiooni turunduseesmärkidel või Kasutaja teavitamiseks muudest toodetest ja teenustest, mis võivad Kasutajale Müüja hinnangul huvi pakkuda, tingimusel, et juhul, kui Kasutaja ei soovi edaspidi sellist informatsiooni saada, võib ta sellest igal ajal keelduda ning nimetatud võimalus peab Kasutajale saadetavas teavituses selgelt esitatud olema.

Müüja ei edasta  ega müü Kasutaja isikuandmeid ühelgi ärilisel eesmärgil kolmandatele isikutele.

Kasutaja teab, et tema arvuti brauserisse paigaldatakse infokandjad, mida tuntakse küpsiste nime all ja mida kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks ja/või Kasutaja automaatseks kontole ligipääsuks. Küpsis saab sisaldada üksnes selliseid isikuandmeid, mida Kasutaja ise on edastanud. Müüja ei jaga sellisel viisil kogutud informatsiooni teiste isikutega ega müü seda kolmandatele isikutele. Juhul, kui Kasutaja ei soovi Kaupluse kaudu küpsiseid vastu võtta, võib ta seadistada oma brauseri küpsiste vastuvõtmist keelduma. Kasutaja, kes on küpsiste vastuvõtmise oma brauseris keelanud, peab arvestama, et mõned Veebipoe funktsioonid ei pruugi siis toimida.

Kasutaja teab, et tema poolt tellitud teenuste meediafailid võivad sisalda Kasutaja isikuandmeid nagu Kasutaja täielik nimi, e-posti aadress, tellimuse aeg ja koht vms. Kasutaja nõustub, et Müüja võib tellitud teenuse litsentsilepingu markeerimise eesmärgil edastada neid andmeid Müüja partneritele.

Vastutus

Müüja välistab igasuguse vastutuse otseste ja kaudsete kahjude eest, mida Kasutaja võib kanda seoses Kaupluse või teenuste kasutamise või kasutamise võimatusega.

Autoriõigused

Kõigi materjalide autoriõigused kuuluvad Müüjale. Kasutaja ostab omale toodete kasutusõiguse isiklikul eesmärgil. Toodete sisu levitamine kolmandatele isikutele mistahes moel või formaadis on keelatud.

Muud tingimused

Kasutaja ja Müüja vahel seoses Veebipoe vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.